BDO Podatki i Rachunkowość nr 3 (41) Marzec 2011

A   A   A

Rezerwy według prawa bilansowego i podatkowego

(Autor: Rafał Rydzak, Źródło: BDO)

 

Każda działalność gospodarcza wiąże się z ryzykiem i niepewnością, dotyczącymi przede wszystkim możliwości wystąpienia w przyszłości obciążeń o charakterze kosztów, strat i zobowiązań.

 

Ryzyko wynika z różnorodności wyników. Korekta z tytułu ryzyka może prowadzić do podwyższenia kwoty wyceny zobowiązania. Przy dokonywaniu osądów w warunkach niepewności należy rozważyć, czy przychody lub aktywa nie są zawyżone, a koszty lub zobowiązania nie są zaniżone. Jednak stan niepewności nie usprawiedliwia tworzenia nadmiernych rezerw lub celowego zawyżania zobowiązań. Na przykład jeśli zakładane koszty szczególnie niekorzystnego rozwiązania są szacowane z zachowaniem ostrożności, takie rozwiązanie nie powinno być uznane za bardziej prawdopodobne, niż można realistycznie przyjąć. Należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność uniknięcia powielania korekt z tytułu ryzyka i niepewności, prowadzących do zawyżenia rezerwy.

 

Ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia tych obciążeń w przyszłości, możemy je podzielić na [Olchowicz, 2008, s. 413]:

 1. obciążenia znane jednostce, których rodzaj i kwotę można dokładnie określić,
 2. obciążenia, które są prawdopodobne, lecz termin lub kwota nie są dokładnie znane, ale kwota może być oszacowana,
 3. obciążenia, które są nieprzewidywalne, a więc nie można ich bliżej określić co do rodzaju lub kwoty, nawet szacunkowo.

 

Pierwsza kategoria niepewności stanowi zobowiązanie, a zatem wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki.

Ryzyko nieprzewidywalne nie może stanowić podstawy ujęcia jakiejkolwiek wartości w księgach rachunkowych. Jeżeli obciążenie jest prawdopodobne, ale termin lub kwota nie są dokładnie znane, przy czym kwota ta może być wiarygodnie oszacowana, wówczas należy rozpoznać rezerwę na zobowiązania. Potwierdza to definicja zawarta w art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy o rachunkowości, która to przez rezerwę rozumie takie zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.

 

Analogiczną definicję rezerwy można odnaleźć w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe.

 

Rezerwy można odróżnić od innych zobowiązań, takich jak zobowiązania handlowe i rozliczenia międzyokresowe bierne, ponieważ w przypadku rezerw występuje niepewność co do terminu poniesienia lub kwoty przyszłych nakładów dla uregulowania zobowiązania. W przeciwieństwie do powyższego:

 1. zobowiązania handlowe są zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty za dobra lub usługi, które zostały dostarczone/wykonane oraz zostały zafakturowane lub formalnie uzgodnione z dostawcą;
  oraz
 2. rozliczenia międzyokresowe bierne są zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty za dobra lub usługi, które zostały otrzymane/wykonane, ale nie zostały opłacone, zafakturowane lub formalnie uzgodnione z dostawcą, łącznie z kwotami należnymi pracownikom (na przykład kwoty dotyczące naliczonego wynagrodzenia za urlop). Mimo iż czasami konieczne jest oszacowanie kwoty lub terminu zapłaty rozliczeń międzyokresowych biernych, stopień niepewności jest na ogół znacznie mniejszy niż w przypadku rezerw.

Zdarza się często, że rozliczenia międzyokresowe bierne wykazywane są jako część zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług lub innych pozycji zobowiązań, podczas gdy rezerwy są wykazywane oddzielnie.

 

Rezerwy tworzy się na:

 1. pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego;
 2. przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań.

 

Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Powstanie zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę, zmniejsza rezerwę. Niewykorzystane rezerwy, wobec zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniającego ich utworzenie, zwiększają na dzień, na który okazały się zbędne, odpowiednio pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe lub zyski nadzwyczajne.

 

Ze względu na odrzucenie zasady ostrożności przez prawo podatkowe, co wynika z celu fiskalnego tegoż prawa, rezerwy tworzone zgodnie z prawem bilansowym nie są uznawane przez prawo podatkowe. W zależności od celu utworzenia rezerwy oraz okoliczności, może być ona uznana w momencie powstania zobowiązania, bądź powstania wydatku za koszt podatkowy. Za koszt podatkowy zostaną uznane rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne, ale nie w momencie tworzenia rezerwy, lecz powstania z tego tytułu zobowiązania i konieczności wypłaty środków. Podobnie w przypadku tworzenia rezerw na gwarancje i rękojmie.

 

Utworzone rezerwy, które w przyszłości mają szanse stać się kosztem podatkowym (w momencie powstania zobowiązania) są różnicą przejściową w kosztach, przejawiającą się również w różnicy między wartością bilansową i wartością podatkową rezerwy. Ta różnica przejściowa o charakterze ujemnym stanowi podstawę do wykazania aktywu z tytułu odroczonego podatku dochodowego.Rafał Rydzak

Autor jest ekspertem w Dziale Audytu BDO.


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

  Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY