BDO Podatki i Rachunkowość nr 5 (19) Maj 2009

A   A   A

Czy VAT odliczamy tylko od samochodów z „kratką”?

(Autor: Tomasz Biel, Źródło: BDO)

 

W wyroku z dnia 22 grudnia 2008 roku ETS orzekł, że obowiązujące w Polsce ograniczenia dotyczące prawa do odliczania przez przedsiębiorców podatku od towarów i usług od nabywanych przez nich samochodów osobowych oraz paliwa do nich są niezgodne z prawem wspólnotowym.

 

1. Wprowadzenie

 

W wyroku z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie Magoora Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Krakowie, ETS orzekł, iż: „Artykuł 17 ust. 6 akapit drugi VI Dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku stoi na przeszkodzie temu, by państwo członkowskie, przy dokonywaniu transpozycji tej dyrektywy do prawa wewnętrznego, uchyliło całość przepisów krajowych dotyczących ograniczeń prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej naliczonego przy zakupie paliwa do samochodów używanych dla celów działalności podlegającej opodatkowaniu, zastępując je, w dniu wejścia w życie tej Dyrektywy na swym terytorium, przepisami ustanawiającymi nowe kryteria w tym przedmiocie, jeżeli - co winien ocenić sąd krajowy - te ostatnie przepisy powodują rozszerzenie zakresu zastosowania wskazanych ograniczeń. Powyższy przepis w każdym razie stoi na przeszkodzie temu, by państwo członkowskie zmieniło później swoje ustawodawstwo, obowiązujące od wyżej wskazanego dnia, w sposób, który rozszerza zakres zastosowania tych ograniczeń w stosunku do sytuacji przed tym dniem".

 

2. Skutki orzeczenia ETS

 

Orzeczenie ETS jednoznacznie stwierdza, iż Polska nie mogła 1 maja 2004 r. zlikwidować odliczenia VAT od paliwa dla tzw. samochodów z kratką i przyznać prawo do odliczenia dla pojazdów spełniających tzw. wzór Lisaka. Podobnie Polska nie mogła też zamienić później wzoru Lisaka, na obecnie obowiązujący mechanizm.

 

Wyrok ETS wywołał w doktrynie spory dotyczące zakresu jego rozstrzygnięcia. Pojawiły się głosy, że orzeczenie to skutkuje brakiem możliwości stosowania wszelkich ograniczeń w prawie do odliczenia paliwa. Zdaniem zwolenników tej koncepcji przepisy krajowe zostały uznane za niezgodne z prawem wspólnotowym i nie można ich stosować w całości.

 

Stanowisko to potwierdził WSA w Krakowie w wyroku z dnia 3 kwietnia 2009 roku (sygn. I SA/Kr 147/09). Niewątpliwie wyrok jest korzystny dla podatników, aczkolwiek wątpliwe jest aby NSA utrzymał go w mocy.

W uzasadnieniu do wyroku czytamy między innym, iż: „(...) w ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie cytowany powyżej wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (a jest on wiążący dla orzekającego w niniejszej sprawie Sądu) należy rozumieć w ten sposób, że jeżeli wprowadzone z dniem 1 maja 2004 r. przepisy ustawy o VAT będą powodowały rozszerzenie ograniczeń istniejących w ustawodawstwie polskim przed 1 maja 2004 r. co do możliwości odliczania podatku naliczonego, to tym samym przepisy te nie będą miały w ogóle zastosowania do określania począwszy od 1 maja 2004 r. zakresu prawa do odliczenia podatku naliczonego. Nie będą też miały zastosowania przepisy uchylonej, a obowiązującej jedynie do 30 kwietnia 2004 r. ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym".

 

„(...) Powyższa okoliczność [tzn. faktyczne ograniczenie możliwości odliczania podatku naliczonego w stosunku do stanu prawnego obowiązującego przed 1 maja 2004 r.] już sama w sobie stanowi podstawę do pominięcia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w całości przepisów art. 86 ust. 3 i art. 88 ust.1 pkt 3 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym w okresie od 1 maja 2004 r. do 21 sierpnia 2005 r. - z uwagi na ocenę prawną wyrażoną przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w wydanym w sprawie wyroku o sygn. C-414/07, w którym Trybunał nakazał sądowi krajowemu powstrzymać się od stosowania wszelkich sprzecznych przepisów prawa krajowego (pkt 44 uzasadnienia wyroku) w razie ustalenia, że nowe przepisy ustawy o VAT, wprowadzone wraz z transponowaniem szóstej dyrektywy do prawa polskiego spowodowały rozszerzenie zakresu zastosowania ograniczeń prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie paliwa przeznaczonego do samochodów używanych w ramach działalności podlegającej opodatkowaniu, w porównaniu do przepisów krajowych obowiązujących wcześniej".

 

„(...) w związku z powyższym nie jest również możliwe przyjęcie, że Spółka uprawniona byłaby do odliczania podatku naliczonego zawartego w zakupach paliwa do leasingowanego samochodu w granicach przepisu art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, a także, że uprawnienie takie nabywałaby w razie późniejszej zmiany przepisów ustawy o VAT zmniejszających zakres ograniczeń, co sprowadzałoby się do zastosowania tzw. zasady „ustawy względniejszej".

 

Podsumowując, zdaniem WSA, przepis ustawy o VAT dotyczący ograniczeń w odliczaniu podatku naliczonego, zarówno w wersji obowiązującej w okresie od 1 maja 2004 r. do 21 sierpnia 2005 r., jak i po tej dacie, musi zostać pominięty.

 

Konsekwencją tego stanowiska jest szerszy zakres prawa do odliczeń niż istniejący w obowiązującej przed 1 maja 2004 r. ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

WSA wskazał, że jedynym ograniczeniem jest wykazanie przez podatnika związku z działalnością opodatkowaną podatkiem VAT.

 

Reasumując - z orzeczenia wynika, że można odliczyć VAT od paliw do wszystkich samochodów w zakresie, w jakim samochody te wykorzystywane są do działalności gospodarczej. Jeżeli ktoś ma samochód w działalności gospodarczej, ale pojedzie nim na prywatne zakupy do marketu, to nie powinien odliczyć VAT od paliwa zużytego podczas tego wyjazdu.

 

Dokładnie tego samego dnia, tj. 3 kwietnia 2009 roku, WSA w Warszawie w wyroku (sygn. III SA/Wa 298/09) uznał, że podatnicy są uprawnieni do odliczenia VAT od paliwa z zachowaniem ograniczeń wynikających z przepisów obowiązujących do 30 kwietnia 2004 r. Podobne stanowisko zajął wcześniej WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 3 marca 2009 r. (sygn. I SA/Go 57/09) oraz WSA w Olsztynie w wyroku z dnia 12 marca 2009 r. (sygn. I SA/Ol 59/09).

 

3. Reakcja Ministerstwa Finansów na wyroki WSA

 

Ministerstwo Finansów zapowiedziało złożenie kasacji od wyroku sądu krakowskiego twierdząc, że jest ona niezbędna ze względu na fakt, iż w podobnych sprawach zapadają różne wyroki. Zdaniem Ministerstwa Finansów, kwestię odliczania VAT ostatecznie powinien rozstrzygnąć NSA.

 

Ministerstwo nie uniknie nowelizacji ustawy o VAT. Zgodnie z twierdzeniami przedstawicieli ministerstwa, nowelizacja ma uwzględnić stanowisko ETS, jak również sądów krajowych.

 

4. Konkluzje

 

Posiadacze samochodów osobowych wykorzystywanych do działalności gospodarczej, które nie mają zainstalowanej kratki, nie są zgodne z tzw. wzorem Lisaka lub nie spełniają aktualnych ustawowych wymagań do dokonywania pełnego odliczenia VAT, powinni się wstrzymać z dokonywaniem odliczeń VAT do momentu rozpatrzenia sprawy przez NSA. Nie ulega natomiast wątpliwości, iż posiadacze samochodów spełniających ww. kryteria mogą bezpiecznie takich odliczeń dokonywać.Tomasz Biel

Autor jest ekspertem w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, Oddział w Katowicach.


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY