BDO Podatki i Rachunkowość nr 2 (16) Luty 2009

A   A   A

Ujawnienie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

(Autor: Marcin Szymankiewicz, Źródło: BDO)

 

Składniki majątku stanowiące w firmie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne powinny być zasadniczo wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania.

 

Zgodnie z przepisami ustaw o podatku dochodowym obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2009 r. późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Od ujawnionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nieobjętych dotychczas ewidencją, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki lub wartości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

Przed pierwszym 1 stycznia 2009 r. odpowiednie regulacje ustaw o podatku dochodowym odnosiły się w tym zakresie wyłącznie do środków trwałych pomijając wartości niematerialne i prawne. Zgodnie z nimi: późniejszy termin wprowadzenia uznawało się za ujawnienie środka trwałego; natomiast odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych nie objętych dotychczas ewidencją - dokonywało się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji.

 

Zatem przed 1 stycznia 2009 r. późniejsze ujawnienie (tj. po miesiącu oddania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej od używania) było dopuszczalne tylko w stosunku do środków trwałych. W konsekwencji późniejsze wprowadzenie do ww. ewidencji - wartości niematerialnych i prawnych było bezskuteczne i firmy nie mogły dokonać ich amortyzacji.

Pogląd ten znalazł potwierdzenie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 grudnia 2007 r. (sygn. akt II FSK 1462/06) wydanym na gruncie przepisu art. 16h ust. 1 pkt 4 updop (w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2009 r.). NSA stwierdził, że powyższy przepis odnosi się wyłącznie do ujawnionych środków trwałych, a nie dotyczył ujawnionych wartości niematerialnych i prawnych. W konsekwencji NSA przyjął, że Skarżąca Spółka nie miała możliwości wprowadzenia do ewidencji ujawnionych licencji, a tym samym dokonywania od nich podatkowych odpisów amortyzacyjnych.

 

Zmiana przepisów w tym zakresie od dnia 1 stycznia 2009 r. jest korzystna dla firm, gdyż umożliwia im ujawnienie również nieujętych w ww. ewidencji - wartości niematerialnych i prawnych i dokonywanie od nich odpisów amortyzacyjnych.

 

Na marginesie należy zauważyć, że na mocy przepisu przejściowego podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2009 r. stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego m.in. przepisy art. 16d ust. 2 i art. 16h ust. 1 pkt 4 updop w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r.

 

Podstawa prawna: art. 16d ust. 2, art. 16h ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.); art. 22d ust. 2, art. 22h ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.); art. 9 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 209, poz. 1316).Marcin Szymankiewicz

Autor jest ekspertem w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO Numerica.


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY